Algemene Voorwaarden (NL)

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van en met “Altiplano BV” gevestigd te Nederland, 3261 PC Oud-Beijerland aan de De Vriesstraat 20-9.

1.2 Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over ‘wederpartij’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot “Altiplano BV” in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met “Altiplano BV” gesloten overeenkomst tot dienstverlening of andersoortige overeenkomst.
In het bijzonder wordt onder ‘wederpartij’ ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij door “Altiplano BV” uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd komen met het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de wederpartij dus in strijd met deze algemene voorwaarden, dan is slechts het in deze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd dan wel anders is aangegeven.

2.2 De door “Altiplano BV” gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders is aangegeven. “Altiplano BV” is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3 De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele administratiekosten en kosten van derden, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is “Altiplano BV” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij “Altiplano BV” anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht “Altiplano BV” niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst met “Altiplano BV” komt eerst tot stand op de dag dat de wederpartij het door “Altiplano BV” toegestuurde contractformulier ingevuld en ondertekend retour stuurt of anderszins wanneer “Altiplano BV” de wederpartij diensten ter beschikking heeft gesteld.

3.2 Uitzondering hierop vormen real-time overeenkomsten. Real-time overeenkomsten komen direct bij aanvaarding van de dienst of het product op de website van “Altiplano BV” tot stand.

3.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Artikel 4. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE

4.1 De wederpartij is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke “Altiplano BV” volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de wederpartij redelijkerwijs

behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan “Altiplano BV” ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de

aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.3 Indien en voor zover de wederpartij dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

4.4 Indien de wederpartij aan “Altiplano BV” informatiedragers, elektronische bestanden of software et cetera verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan “Altiplano BV” ter beschikking zijn gesteld, heeft “Altiplano BV” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4.6 “Altiplano BV” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor “Altiplano BV” kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Bij elke opdracht wordt een voorstel aan de wederpartij opgeleverd waarin is opgenomen wat de wederzijde verplichtingen zijn. Dit voorstel wordt in tweevoud ondertekend. “Altiplano BV” verwacht dat de wederpartij de verplichtingen uit het voorstel nakomt.

5.2 “Altiplano BV” zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

5.3 “Altiplano BV” bepaalt de wijze waarop en door welke personen de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

5.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “Altiplano BV” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, de kosten daarvan komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan “Altiplano BV” de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat “Altiplano BV” de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Altiplano zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. TERMIJN VAN UITVOERING; CONTRACTSDUUR

6.1 De overeenkomst tussen “Altiplano BV” en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij “Altiplano BV” derhalve schriftelijk in gebreke te stellen als bedoeld in artikel 6:82 van het Burgerlijk Wetboek.

6.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.4 en 6.5 kunnen partijen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigende offerte/opdrachtbevestiging en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij om de reeds door “Altiplano BV” verrichte prestaties te vergoeden.

6.4 “Altiplano BV” is bevoegd de nakoming van de verplichtingen, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst “Altiplano BV” ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  • in geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
  • rechtvaardigt;
  • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  • de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De wederpartij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  • de wederpartij oneigenlijk gebruik maakt van Internet, informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden, informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

6.5 “Altiplano BV” mag slechts van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. “Altiplano BV” behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de wederpartij onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Artikel 7. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor kan worden beïnvloed, zal “Altiplano BV” de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal “Altiplano BV” de wederpartij hierover tevoren inlichten

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal “Altiplano BV” daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.5 In afwijking van hetgeen in 7.3 is bepaald, zal “Altiplano BV” geen meerkosten in rekening brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan “Altiplano BV” kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. HONORARIUM

8.1 Het honorarium van “Altiplano BV” is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Het honorarium is exclusief BTW.

8.2 Indien “Altiplano BV” met de wederpartij een vast honorarium overeenkomt, is “Altiplano BV”, onverminderd het bepaalde in artikel 9.2 tot 9.4, niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium, indien de omstandigheden van het geval, zoals de omvang van de reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden, een verhoging van het honorarium dit rechtvaardigen.

8.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van “Altiplano BV”, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 9. WIJZIGING VAN HET HONORARIUM

9.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen van medewerkers van “Altiplano BV” of prijzen van ingekochte goederen of diensten een wijziging ondergaan, is “Altiplano BV” gerechtigd het overeengekomen tarief c.q. honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij de wederpartij en “Altiplano BV” hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.2 “Altiplano BV” mag het honorarium bovendien verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, zonder dat dit aan “Altiplano BV” is toe te rekenen, dat in redelijkheid niet van “Altiplano BV” mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

9.3 “Altiplano BV” zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. “Altiplano BV” zal daarbij de omvang van de verhoging en de datum waarop deze zal ingaan vermelden.

9.4 Indien de wederpartij de door “Altiplano BV” kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van “Altiplano BV” genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 10. BETALING; RETENTIERECHT

10.1 De betalingsverplichting van de wederpartij gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van ‘’Altiplano BV’’.

10.2Het honorarium van “Altiplano BV”, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan de wederpartij in rekening gebracht, tenzij de wederpartij en “Altiplano BV” hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de wederpartij aan “Altiplano BV” verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

10.3Betaling door de wederpartij dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door “Altiplano BV” aan te wijzen bank- of girorekening.

10.4 Indien de wederpartij niet binnen de onder 10.2 genoemde termijn heeft betaald, is “Altiplano BV” gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling, en onverminderd de overige rechten van “Altiplano BV” vanaf de vervaldag, de wederpartij administratiekosten en de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

10.5 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die “Altiplano BV” maakt als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, evenwel met een minimum van € 250,–, te vermeerderen met BTW.

10.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de wederpartij naar het oordeel van “Altiplano BV” daartoe aanleiding geeft, is “Altiplano BV” gerechtigd van de wederpartij te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door “Altiplano BV” te bepalen vorm. Indien de wederpartij nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is “Altiplano BV” gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de wederpartij aan “Altiplano BV” uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

10.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.8 “Altiplano BV” is gerechtigd om de nakoming van haar verplichting tot afgifte van bescheiden of andere zaken aan de wederpartij of derden op te schorten tot op het moment waarop al haar vorderingen op de wederpartij volledig zijn voldaan.

Artikel 11. GEHEIMHOUDING

11.1 “Altiplano BV” is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de wederpartij tegenover derden.

11.2 “Altiplano BV” is niet gerechtigd de informatie die aan haar door de wederpartij ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval “Altiplano BV” voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

11.3 Tenzij daartoe door “Altiplano BV” voorafgaand schriftelijk toestemming is verleend, zal de wederpartij de inhoud van ontwerpen, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van “Altiplano BV”, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De wederpartij zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 12. BUITENGEBRUIKSTELLING

12.1 ‘’Altiplano BV’’ heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens ‘’Altiplano BV’’ niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

12.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de wederpartij binnen een door ‘’Altiplano BV’’ gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her-indienststelling heeft voldaan.

Artikel 13. RECLAME

13.1Een reclame met betrekking tot het factuurbedrag dient kenbaar te worden gemaakt binnen één week na de factuurdatum.

13.2 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient schriftelijk aan “Altiplano BV” kenbaar te worden gemaakt binnen dertig dagen na de verzenddatum van de bescheiden waarover de wederpartij reclameert.

13.3 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1“Altiplano BV” is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar “Altiplano BV” weinig of geen invloed op kan uitoefenen. “Altiplano BV” kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met “Altiplano BV” of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met “Altiplano BV”.

14.2 Indien de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van “Altiplano BV” die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is “Altiplano BV” voor die schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14.3 Eventuele aanspraken van de wederpartij dienen binnen een vervaltermijn van één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de wederpartij zijn vervallen.

14.4 “Altiplano BV” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. “Altiplano BV” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. “Altiplano BV” is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

14.6 “Altiplano BV” is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door wederpartij aangeleverd materiaal.

14.7 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die “Altiplano BV” mocht lijden ten gevolge van een aan contractant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

14.8 Wijzigingen in de gegevens van wederpartij dient wederpartij direct schriftelijk mede te delen aan “Altiplano BV”. Als wederpartij dit niet doet, is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade die “Altiplano BV” als gevolg daarvan lijdt.

Artikel 15. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING/OVERMACHT

15.1“Altiplano BV” is niet aansprakelijk voor schade welke uit overmacht voortvloeit. Van overmacht is sprake indien “Altiplano BV” haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en bovendien niet krachtens wet, een door haar gegeven garantie of in het verkeer geldende opvattingen aan haar kan worden toegerekend.

15.2Bij tijdelijke overmacht worden de wederzijdse verplichtingen van dat deel van de overeenkomst, welke door de situatie van overmacht wordt getroffen, opgeschort.

15.3 Bij een toestand van blijvende overmacht treden partijen in overleg over een zodanige aanpassing van de overeenkomst, dat verdere uitvoering ervan voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst, voor zover door de overmacht getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.4 Bij overmacht kan de wederpartij “Altiplano BV” in geen geval tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16. GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1Partijen kiezen hierbij uitdrukkelijk voor toepassing van Nederlands recht op alle tussen hen bestaande rechtsverhoudingen. Alle aanbiedingen, overeenkomsten zomede de uitvoering daarvan worden aldus beheerst door Nederlands recht met uitsluiting van eventuele nationale rechtsregels, in geval de wederpartij buiten Nederland gevestigd is, welke een inperking maken op de vrije rechtskeuze van partijen.

16.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 59465468 .

16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 17. KLACHTEN

17.1 De wederpartij dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens ‘’Altiplano BV’’ vervalt.

17.2Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van ‘’Altiplano BV’’.

17.3 Indien de klacht gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

17.4 Een klacht schort de verplichtingen van de wederpartij niet op.

Artikel 18. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

18.1 ‘’Altiplano BV’’ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging

18.3 Indien de wederpartij een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.